Projekt

Tytuł Projektu:  

Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów dla miasta Kielce i powiatu kieleckiego w Promniku k/Kielc

 

Beneficjent:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Kielcach

Projekt współfinansowany z środków Funduszu Spójności UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Nr w Krajowym Systemie Informatycznym:  POIS.02.01.00-00-001/09

 

1.   Krótki opis projektu

Projekt zlokalizowany jest w woj. świętokrzyskim. Ma na celu systemowe i kompleksowe zagospodarowanie odebranych odpadów komunalnych z m. Kielce i 17 gmin.
Planowane w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów (ZUO) rozwiązanie technologiczne oparte jest na mechaniczno–biologicznym przetwarzaniu zmieszanych odpadów komunalnych (ZOK) oraz pochodzących z selektywnej zbiórki wraz z separacją i kierowaniem do utylizacji odpadów niebezpiecznych. Unieszkodliwiane będą również odpady wielkogabarytowe i budowlane.

Zakład dzięki zastosowaniu najnowszych technik i technologii, takich jak separatory optyczne i balistyczne do sortowania, jak również wielu innych urządzeń spełniających wymagania BAT oraz zastosowanie technologii:

 • produkcji paliwa alternatywnego,
 • fermentacji beztlenowej odpadów komunalnych z odzyskiem metanu
 • kompostowania dynamicznego i statycznego
 • odzysku energii elektrycznej (z biogazu) i cieplnej (z biogazu, geotermalnej i rekuperacji),
 • oczyszczania ścieków (fotokatalitycznego i wymiany jonowej),
 • oczyszczania powietrza (biofiltracja, fotokataliza, dekontaminacja, redukcja ozonowa)

będzie jednym z najnowocześniejszych zakładów w swojej branży.

Zasadnicze elementy ZUO:

 • część mechaniczna - hala przyjęcia i instalacja mechanicznego sortowania/separacji zarówno ZOK, jak i selektywnie zbieranych odpadów recyclingowych, instalacja do przetwarzania odpadów budowlanych, instalacja do przetwarzania odpadów wielkogabarytowych, instalacja do produkcji RDF.
 • część biologiczna - instalacja suchej fermentacji frakcji biodegradowalnej ZOK (SUB) i odpadów zielonych, instalacja intensywnej stabilizacji tlenowej w zamkniętych komorach i dojrzewania stabilizatu w otwartych boksach, instalacja kogeneracji biogazu ujętego z procesu fermentacji i z rekultywowanych kwater składowiska.
 • obiekty towarzyszące w tym: gruntowe, bezprzeponowe wymienniki ciepła (GWC), zakładowa oczyszczalnia ścieków oraz odcieków składowiskowych generowanych przez zakład

 

Wyposażenie techniczne ZUO:

 

2-potokowa waga najazdowa 60 Mg

5 sit bębnowych

1 sito wibracyjne

3 rozdrabniacze

4 separatory metali

12 separatorów NIR (opto-pneumatycznych)

4 separatory balistyczne

2 komory suchej fermentacji

6 sekcji kompostowania dynamicznego

8 sekcji kompostowania statycznego

8 zespołów gruntowych wymienników ciepła

2 zespoły generatorów (bio)gazowych

3 linie oczyszczania ścieków

~1,5 km przenośników taśmowych

~3,5 ha dróg i placów

~80 000 m3 kubatury budynków

Projekt obejmuje ponadto rekultywacje składowiska odpadów o pow. 4,5 ha.

 

2.   Podstawowe parametry techniczne

Moc przerobowa odpadów komunalnych -    30 Mg/h

Max. przepustowość roczna odpadów - 120 000 Mg/rok

Max. moc energetyczna generatorów biogazowych - 12 000 MWh

Max. przepustowość hydrauliczna oczyszczalni ścieków - 160 m3/dobę, przy obciążeniu ładunkiem zanieczyszczeń odpowiadającym 30 000 RLM.

 

3.   Zakładane efekty technologiczne

Zdolność do przetworzenie 100% zmieszanych odpadów komunalnych i selektywnie zbieranych wytworzonych na terenie Regionu 4 woj. świętokrzyskiego

Zmniejszenie ilości odpadów składowanych             - o 75%

Unieszkodliwianie odpadów biodegradowalnych       -  100%

Odzysk surowców recyklingowych               -  >60% masy dostarczonej w odpadach zmieszanych

Produkcja RDF z odpadów zmieszanych      - 11% masy dostarczonych odpadów zmieszanych

Produkcja kompostu rekultywacyjnego        - 25% masy dostarczonych odpadów zmieszanych

Stopień recyklingu wody w zakładzie            - >80% w obiegu zamkniętym

Konsumpcja energii cieplnej ze źródeł zewn. – 0% (samowystarczalny)

Konsumpcja energii elektrycznej ze źródeł zewn.:

 • w okresie letnim              – 0% (samowystarczalny)
 • w okresie zimowym         – 25% zużycia ogólnego ZUO

 

4.   Finansowanie realizacji Projektu

Lp.

Ogółem

tys. PLN

struktura

248 783 402,64   

100%

1

Dotacja z Funduszu Spójności

 165 076182,00   

66,35%

2

Środki PGO-Kielce

19 707 220,64   

7,92%

3

Pożyczka preferencyjna NFOŚiGW

64 000 000,00   

25,73%

 

5.   Okres realizacji prac projektowych i robót budowlano-montażowych Projektu – do 48 m-cy

 

 Opracował:

mgr inż. Sławomir Wnuk, Kierownik Jednostki Realizującej Projekt, Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Kielcach, e-mail: jrp.pgo.kielce@gmail.com, mob.: +48 667 148 420

Data opracowania: 2012-07-12

Data aktualizacji: 2016-06-17

 

Powrót